הכנת תכנית כלכלית מקיפה

לטובת הכנת תכנית פיננסית מקיפה, אשר תייצר דרך ניהולית מבוקרת ומדווחת לניהול נכסי הלקוח בהתאם למטרות והצרכים שאופיינו בקפידה בפרק הראשון, יוכנו מפות פיננסיות של קבוצות הנכסים השונות:

1. מקורות פנסיונים קצבתיים

2. מקורות פנסיונים הוניים

3. מקורות הוניים פיננסיים אחרים

4. מקורות הכנסה נדל”נים

  • במסגרת התכנית ובהתאם למטרה שהוגדרה לכל נכס מנוהל יבנה באופן ספציפי מבנה ההשקעות האופטימלי בהתאם לרמת הסיכון הנדרשת, מצב השוק, טווח המימוש וטעמו האישי של הלקוח. 
  • יבנה מודל בקרה ודיווח שוטפים אשר יציגו בפני הלקוח את העמידה ביעדים שהוגדרו ואת ההישגים הפיננסים שהושגו בהשוואה למדדי ייחוס.
  • תכנית פיננסית זו תותאם באופן שוטף לצרכים המשתנים של הלקוח ושל השוק ותאפשר ללקוח הבנה, שליטה ובקרה בדרך בה מתנהלים נכסיו. תאפשר ללקוח קבלת החלטות מושכלות בזמן אמת כדי להימנע מנזקים הנגרמים מסיכוני שוק, רגולציה וניהול לא מקצועי.

התוצאה: כלי ניהולי קל להבנה המאפשר קבלת תמונת מצב מקיפה וכוללת של כל צרכי הלקוח אל מול כל נכסיו, תוך ראיה כוללת של איכות ניהול הנכסים והתאמתם לתוכנית שנבנתה.

תכנון פיננסי - התהליך