פגישת הכרות ואפיון צרכים

שלב ראשון: במסגרת פגישת ההכרות המתכנן הפיננסי יאפיין ויכמת בצורה קפדנית את צרכיו המשתנים של הלקוח על פני ציר הזמן מטרת האפיון הינה לתת מענה בתחומים הבאים:

1. מהי הקצבה הצפוייה החודשית והאם תאפשר בגיל הפרישה, צריכה שוטפת כפי שקיימת היום ושמירה על רמת החיים לה הורגל הלקוח.

2. מהי קרן החרום הנדרשת לצורך הגנה על הלקוח ובני משפחתו במקרה של מצב סיעודי או אירוע בריאותי המצריך טיפולים יקרים.

3. האם יוכל הלקוח לעמוד בכוונותיו לתמוך בילדיו. האם קיימות כוונות להשקעות בנדל”ן מניב או בנדל”ן לצורך מגורים.

4. מה גודלו של העיזבון אותו מעוניין הלקוח לנהל בחייו עבור יורשיו.

שלב שני: יכלול מיפוי פרטני של כלל נכסי הלקוח (נכסי קפיטל):

1. נכסים פנסיונים המהווים מקורות לתשלום קצבה עם הפרישה.

2. נכסים פנסיונים המיועדים למשיכה הונית עד הפרישה ועם הפרישה.

3. נכסים פיננסים נזילים המושקעים בפיקדונות, קרנות נאמנות, חשבונות מיועצים, וחשבונות מנוהלים בארץ ובחו”ל.

4. נכסים ריאליים המניבים הכנסה שוטפת.

5. נכסים אחרים.

בסיום שלב זה יומחש ללקוח מהם צרכיו באופן פיננסי על פני ציר הזמן, מהם היעדים והמטרות שהגדיר לעצמו ומידת הריאליות שלהם לנוכח המציאות והאם נכסיו הכוללים משרתים באופן אופטימלי את הצרכים המוגדרים.

בסיום הפגישה ולצורך התקדמות בתהליך לשלב הכנת התכנית הכלכלית יתבקש הלקוח להעביר לידיו של המתכנן הפיננסי את הדוחות הרבעוניים/שנתיים של:

  • קרנות פנסיה
  • ביטוחי מנהלים
  • פוליסות תגמולים לעצמאיים
  • קופות גמל
  • קרנות השתלמות
  • דוחות המפרטים את הכיסויים הביטוחיים אותם רכש ואת העלויות הכרוכות בגינם
  • פרוט הרכבי השקעות בשוק ההון

תכנון פיננסי - התהליך