תכנון פיננסי לקיבוצים

קיבוצים

תכנון פיננסי לקיבוצים

המציאות הכלכלית המורכבת בקיבוצים, הכוללת, בצד האחד, מספר רב של צרכים בקהילה ובתאגידים, ובצד השני, עודפים נזילים שהולכים וגדלים המעלים צורך במענה השקעתי.
מציאות זו, בעולם בו סביבת הריבית חסרת הסיכון הינה אפסית, דורשת מאתנו ידע והבנה רחבים בשווקים הפיננסים. פתרונות השקעה שנראו קודם לכן מוגנים, אינם כאלו יותר.
נתונים אלה מחייבים אותנו להרחיב את הבנתנו:
1. בפתרונות המגוונים שהשוק יכול להציע בכדי לייצר ניהול מיטבי לעודפים הנזילים המחפשים פתרון השקעתי נזיל.
2. בכלים ניהוליים אשר מאגדים את כל תחום ניהול הנכסים למתודולוגיה ניהולית מתוכננת ומבוקרת המאפשרת קבלת החלטות ובזמן אמת.

גוף עיסקי הינו גוף בעל נכסים פיננסיים בהיקף גדול, שנכסיו מנוהלים בשוק ההון. לגוף העסקי מטרות מוגדרות ברמות שונות ורצון לממשן. שוק ההון, שבו מנוהלים נכסיו, כולל בתוכו עלויות שונות וסיכונים שונים שחלקם מוגדרים, ידועים ומטופלים – וחלקם לא.

מה חסר כאן?

 • תכנית עסקית כוללת לניהול עולם העסקים הפיננסי.
 • ניהול הוליסטי – ראיה כוללת של נכסים מול מטרות.
 • תכנית בקרה שוטפת, לומדת ומגיבה בזמן אמת.
 • תכנון פיננסי = ידע, מומחיות ונגישות ללא ניגוד עניינים:

1. פתרונות פיננסים בשוק ההון המקומי והעולמי.
2. התאמת ויישום פתרונות פנסיונים מתקדמים.
3. ניהול סיכוני שוק.
4. יישום וניצול מקלטי המיסוי בעולם הפיננסי והפנסיוני.
5. התאמת פתרונות איכותיים מעולם הבטוח.

שלבי התכנון הפיננסי לקיבוצים

מציאות כלכלית חדשה

העולם הפיננסי החדש מייצר מציאות כלכלית מורכבת, המצריכה הבנה מעמיקה של הנכסים הפיננסיים הקיימים, סיכוני השוק והשפעות הרגולציה לה הם חשופים ומגוון הפתרונות הפיננסיים המוצעים בשוק המקומי והעולמי.

בניית תכנית עסקית המאפשרת תהליך ניהול ובקרה פיננסי לצורך קבלת החלטות בזמן אמת.

 התכנון הפיננסי ההוליסטי של “מדנס קפיטל” הינו שיטת ניהול מקיפה ומתמשכת של “מרחב העסקים הפיננסי”.

תכנית עסקית המייצרת פתרונות כלכליים מתוכננים מראש, המותאמים למטרות והצרכים המשתנים, של הגוף העסקי או הקיבוץ.

שלב ראשון – מיפוי נכסים להבנה מעמיקה של תמונת הנכסים הכוללת

 1. נכסים פנסיונים – קופות גמל, קרנות השתלמות, וקרנות פנסיה תפקידם להגן על ביטחונם הכלכלי של החברים. לבטל רווח ניהול נכסים אלה מצריך הבנה מעמיקה בחקיקה ובמיסוי הפנסיוני, בפתרונות הפיננסים המוצעים ובסיכוני השוק. לבטל רווח

נכסים אלה מושקעים בשוק ההון וחשופים לסיכוני שוק רבים  כמו כן הם כוללים בתוכם מקלטי מס חשובים להבנה וליישום.

2. נכסים פיננסים מנוהלים – חשבונות מנוהלים, חשבונות מיועצים, פיקדונות, קרנות כספיות, נכסים פיננסים משועבדים.

3. נכסים ראליים – נדלן מניב, השקעות בתעשייה.

4. אקוויטי – אחזקות דרך הון מניות.

 

שלב שני – אפיון מטרות פיננסיות

אפיון כמותי, פרטני של מטרות פיננסיות, אותן הגדיר הגוף העסקי או הקיבוץ, כחלק מהמדיניות העסקית שלו על פני ציר הזמן.

רשימת המטרות שאופיינו וכומתו לערכים כספיים ימוינו לקבוצות על פי מכנים משותפים של טווח זמן ואופי שימוש.

מטרות אלה יבחנו אחת לתקופה ויותאם ערכם הכלכלי על פי צרכיו המשתנים של הגוף העסקי או הקיבוץ.

תמונת מצב זו, תאפשר לגוף העסקי או לקיבוץ הבנה מעמיקה, של מטרותיו הפיננסיות, בערכם הכספי הראלי בכל נקודת חתך.

שלב שלישיהקצאה

בשלב זה יאופיינו הנכסים מן הצד האחד והמטרות מן הצד השני ברשימה מסודרת.

יבוצע  תהליך הקצאה (חלוקה) של “עוגת הנכסים” אל מול המטרות, באופן

 מתוכנן ומחושב ועל פי סדר העדיפויות שהוגדר.

תהליך זה יאפשר הצגת דוח פיננסי שימחיש ויפרט את סעיפי העודף או הגרעון בין המטרות לבין הנכסים בכל נקודת זמן, מתוך ראייה כוללת ורחבה של כל צרכי הגוף העסקי או הקיבוץ: קהילה, קרן מילואים, תאגידים, נדל”ן וכדומה.

שלב רביעי – תוכנית עסקית

לאחר שהוקצו הנכסים למטרות, תתאפשר בניית תכנית עסקית, פיננסית, דינאמית המותאמת לניהול כל נכס ונכס, מתוך הבנה ברורה של המטרה אותה הוא הולך לשרת והגרעון אותו עליו לצמצם בטווח הזמן המוגדר.

תכנית עסקית פיננסית זו לוקחת בחשבון משיכות/הפקדות צפויות ותשואות עתידיות ראליות שהנכס עשוי להניב.

התכנית עסקית תתאים לכל נכס את הפתרון הפיננסי האופטימלי מבין מגוון הפתרונות הקיימים

 • בחירת הגופים  המנהליםתתבצע על פי התאמה של תחומי התמחות ואסטרטגיות השקעה, מוניטין בניהול השקעות, תשואות מוכחות ויציבות לאורך זמן, התאמה של פלטפורמת ניהול וכו’.
 • מדיניות השקעה לכל נכס ונכס – תקבע על פי לבטל רווח

רמת סיכון נדרשת (קבוצות  נכסים, דירוגי אגרות חוב, מח”מ ממוצע וכו’)

מדיניות ההשקעה תיקח בחשבון את המשתנים הבאים:

 1. מדיניות השקעה מותאמת לצרכים ומגבלות.
 2. פיזור גאוגרפי וסקטוריאלי.
 3. חשיפה  מתאימה למטבע.

סיכום ביניים –

התכנון הפיננסי של “מדנס קפיטל” מתבטא בבניית תכנית עסקית פיננסית המנוהלת באופן שוטף. תוכנית שיעודה לוודא כי במועד שנקבע למימוש המטרה, אותה הציב לעצמו הגוף, ישרת הנכס הפיננסי את המטרה באופן היעיל ביותר, תוך מקסום פוטנציאל התשואות הטמון בו ובמסגרת מדיניות ההשקעה וניהול הסיכונים שהוגדר עבורו.

מה נעשה עד כה:

1.אופיינה תמונת הנכסים והמטרות2.הוקצתה “עוגת הנכסים “למטרות

3.הוצגו הפערים (עודף/גרעון) בין המטרות והנכסים4.נבנתה תכנית עסקית פיננסית לניהול כל נכס ונכס

5.נבחרו והותאמו הפתרונות הפיננסים האופטימליים

שלב חמישימודל הבקרה

יבנה דו”ח בקרה של מקורות ושימושיםדו”ח זה יציג ויזהה באופן שוטף את יתרת הפערים (גרעון/עודף) בין המטרות והנכסים.

לכל תיק יבנה מודל בקרה לביצועי התיקעם תחילת יישום הפתרונות הפיננסים יבנהמדד יחוס קפדני ומפורט, לכל נכס מנוהל אשר יותאם למדיניות ההשקעה ויוצג בפני הלקוח.

מול מודל בקרה זה יבחנו אחת לתקופה, ביצועי התיק והיכולת של החברות המנהלות

להכות את מדדי השוק.

תתבצע התאמה תקופתית שלהנחות היסוד אשר נלקחו לצורך בניית התכנית העסקית הפיננסית כגון: מטרות משתנות של הלקוח, שינויים ברגולציה, תנאי השוק וכו’. כל אלה יבחנו ויותאמו כנדרש.

תהליך בקרה זה יאפשר קבלת החלטות שוטפות בזמן אמת, יתרום ליישום יעיל של התכנית העסקית הפיננסית, ויסייע לבצע ניהול אופטימלי של הנכסים במטרה לשרת את המטרות שהוגדרו בצורה מיטבית.

שלבי התכנון הפיננסי המבוצעים על ידי המתכננים הפיננסיים של “מדנס קפיטל”

שלבי התכנון הפיננסי מדנס קפיטל

התוצרים והתועלות של התכנון הפיננסי

יצרנו מתודולוגיה שכוללת ניתוח וניהול של צרכים ומטרות, נכסים וסיכונים, שמאפשרת קבלת החלטות איכותיות ליצירת תוכנית עסקית של “המרחב הפיננסי”.

עיקר העניין הוא יצירת תרבות אירגונית עסקית של “המרחב הפיננסי”: הגדרת הלקוח, הבנת צרכיו ורצונותיו, יצירת כלי ניהול, בקרה ודווח וקיום שגרת ניהול החותרת למקסום הישגיי התוכנית שנקבעה.

טעות לחשוב שעיקר העניין הוא בתשואה המושגת בנקודת זמן נתונה.

טועה, אפילו יותר, מי ששם את נושא העלויות כפרמטר מוביל בבחירת הגוף המנהל.

סדר העדיפויות הנכון בתכנון “המרחב הפיננסי” הוא: 

 • איתור הלקוח, מיקוד בו והבנת צרכיו ורצונותיו.
 • ניהול סיכוני הלקוח.
 • בנית תרבות אירגונית עסקית של ניהול “המרחב הפיננסי”. 
 • אופטימיזציה של ניהול המשאבים בשוק המשתנה.
 • מקסום התשואה הנובעת מהמשאבים בהתאם לאפיון הצרכים ומגבלות ניהול הסיכונים.
 • יישום כלי בקרה שוטפים המאפשרים הפעלת שיקול דעת וקבלת החלטות בזמן אמת.

עלות מול תמורה?

העלות:

עלות ניהול ההון בשוק הפיננסי מורכבת משלשה חלקים:

– החלק הסמוי הטמון במקומות שהלקוח הרגיל אינו רואה, מבין או יודע. התכנון הפיננסי יודע לשקף ולמזער עלויות אלו.

– החלק שמועבר לייצרן הפיננסי.

– החלק שמועבר למתכנן הפיננסי בגין התכנון, היישום, הבקרה והדיווח.

לא מפתיע יהיה לגלות שהעלויות הקיימות בפועל גבוהות משחשבנו. 

עם זאת במעבר למודל המוצע של “תכנון פיננסי הוליסטי” על כל יתרונותיו, תוספת העלות, תהייה שולית, אם בכלל, אל מול התמורה שתתקבל.

התמורה:

מכלול השירותים:

– בנית המתודולוגיה.

– בנית האסטרטגיה.

– כתיבת התוכנית.

– בחירת היצרנים.

– העמדת מטריית ההסכמים, על כל מרכיביהם, עם היצרנים.

– בניית מדדים ספציפיים לכל תיק ותיק.

– מעקב, בקרה, ניהול, לווי, החלטות, דווח ושיפור מתמיד.

 

Graph-MC-2

Graph-MC-3

 

תכנון פיננסי - התהליך