תכנון פיננסי

פגישת הכרות ואפיון צרכים

שלב ראשון: במסגרת פגישת ההכרות המתכנן הפיננסי יאפיין ויכמת בצורה קפדנית את צרכיו המשתנים של הלקוח על פני ציר הזמן מטרת האפיון הינה לתת מענה בתחומים הבאים:

1. מהי הקצבה הצפוייה החודשית והאם תאפשר בגיל הפרישה, צריכה שוטפת כפי שקיימת היום ושמירה על רמת החיים לה הורגל הלקוח.

2. מהי קרן החרום הנדרשת לצורך הגנה על הלקוח ובני משפחתו במקרה של מצב סיעודי או אירוע בריאותי המצריך טיפולים יקרים.

3. האם יוכל הלקוח לעמוד בכוונותיו לתמוך בילדיו. האם קיימות כוונות להשקעות בנדל”ן מניב או בנדל”ן לצורך מגורים.

4. מה גודלו של העיזבון אותו מעוניין הלקוח לנהל בחייו עבור יורשיו.

שלב שני: יכלול מיפוי פרטני של כלל נכסי הלקוח (נכסי קפיטל):

1. נכסים פנסיונים המהווים מקורות לתשלום קצבה עם הפרישה.

2. נכסים פנסיונים המיועדים למשיכה הונית עד הפרישה ועם הפרישה.

3. נכסים פיננסים נזילים המושקעים בפיקדונות, קרנות נאמנות, חשבונות מיועצים, וחשבונות מנוהלים בארץ ובחו”ל.

4. נכסים ריאליים המניבים הכנסה שוטפת.

5. נכסים אחרים.

בסיום שלב זה יומחש ללקוח מהם צרכיו באופן פיננסי על פני ציר הזמן, מהם היעדים והמטרות שהגדיר לעצמו ומידת הריאליות שלהם לנוכח המציאות והאם נכסיו הכוללים משרתים באופן אופטימלי את הצרכים המוגדרים.

בסיום הפגישה ולצורך התקדמות בתהליך לשלב הכנת התכנית הכלכלית יתבקש הלקוח להעביר לידיו של המתכנן הפיננסי את הדוחות הרבעוניים/שנתיים של:

  • קרנות פנסיה
  • ביטוחי מנהלים
  • פוליסות תגמולים לעצמאיים
  • קופות גמל
  • קרנות השתלמות
  • דוחות המפרטים את הכיסויים הביטוחיים אותם רכש ואת העלויות הכרוכות בגינם
  • פרוט הרכבי השקעות בשוק ההון

הכנת תכנית כלכלית מקיפה

לטובת הכנת תכנית פיננסית מקיפה, אשר תייצר דרך ניהולית מבוקרת ומדווחת לניהול נכסי הלקוח בהתאם למטרות והצרכים שאופיינו בקפידה בפרק הראשון, יוכנו מפות פיננסיות של קבוצות הנכסים השונות:

1. מקורות פנסיונים קצבתיים

2. מקורות פנסיונים הוניים

3. מקורות הוניים פיננסיים אחרים

4. מקורות הכנסה נדל”נים

  • במסגרת התכנית ובהתאם למטרה שהוגדרה לכל נכס מנוהל יבנה באופן ספציפי מבנה ההשקעות האופטימלי בהתאם לרמת הסיכון הנדרשת, מצב השוק, טווח המימוש וטעמו האישי של הלקוח. 
  • יבנה מודל בקרה ודיווח שוטפים אשר יציגו בפני הלקוח את העמידה ביעדים שהוגדרו ואת ההישגים הפיננסים שהושגו בהשוואה למדדי ייחוס.
  • תכנית פיננסית זו תותאם באופן שוטף לצרכים המשתנים של הלקוח ושל השוק ותאפשר ללקוח הבנה, שליטה ובקרה בדרך בה מתנהלים נכסיו. תאפשר ללקוח קבלת החלטות מושכלות בזמן אמת כדי להימנע מנזקים הנגרמים מסיכוני שוק, רגולציה וניהול לא מקצועי.

התוצאה: כלי ניהולי קל להבנה המאפשר קבלת תמונת מצב מקיפה וכוללת של כל צרכי הלקוח אל מול כל נכסיו, תוך ראיה כוללת של איכות ניהול הנכסים והתאמתם לתוכנית שנבנתה.

ניהול סיכונים והגנות ביטוחיות

מהם הסיכונים שבגינם עלינו לייצר הגנות?

• תוחלת חיים מתארכת

• צורך בהגנה סיעודית

• ביטוחי בריאות סביב השינויים הרגולטוריים

• הגנה במקרה של איבוד יכולת השתכרות

• מצב שוק לא יציב ולא וודאי

• משבר כלכלי

• סיכוני שוק / סיכוני אשראי / סיכוני מנפיק

• שינויים דחופים ברגולציה

מהן דרכי ההתמודדות עם סיכונים אלו?

1. הגנה כספית – ייצור הגנה של נכסים פיזיים שבהם נחזיק.

2. הגנה ביטוחית – קניית כיסויים ביטוחיים מתאימים.

3. התעלמות – התעלמות מתוך הנחה שסיכון זה לא יפגע בנו.

התכנון הפיננסי מאפשר ללקוח להבין בצורה ברורה היכן הוא חשוף והיכן נכסיו לא יהוו הגנה מספקת. רק הבנה כזו תאפשר ללקוח להחליט מהם הביטוחים בהם הוא מעוניין ולבחון בצורה ריאלית עלות מול תועלת. 

במציאות הרווחת, הפחד הופך להיות המניע העיקרי וגורם לנו לרכוש כיסויים ביטוחיים כפולים ומיותרים ולהתעלם מיצירת ההגנות שבאמת נדרשות.

לצערנו רק במקרה קרות מקרה האירוע הביטוחי, מבין הלקוח האם הביטוחים שרכש היו נכונים לו ובמה שגה.

תכנון פיננסי נכון יאפשר ללקוח לייצר הגנה אופטימלית, למזער עלויות ולהימנע מביטוחים כפולים .

ליווי ומעקב

החלק החשוב ביותר בניהול הנכסים הפיננסים והפנסיונים שלנו הינו היכולת לעקוב אחרי התנהלות הנכסים, הסיכונים להם הם חשופים והתשואות אותם הם מייצרים.

במסגרת התכנון הפיננסי יקבל הלקוח דיווחים שוטפים המרכזים בצורה פשוטה את יתרות הנכסים הפיננסים וההישגים שהושגו בתקופת החתך.

כמו כן אחת לתקופה תתבצע פגישת שירות מקיפה בו יבחנו צרכיו המשתנים של הלקוח אל מול תנאי השוק המשתנים ובהתאם יתקבלו החלטות לביצוע שינויים והתאמות שתפקידם לוודא שהנכסים הפיננסים והפנסיונים מתנהלים בצורה מיטבית.

כלי הדיווח השוטף והבקרה שמתבצעת באמצעות המתכננים הפיננסים מאפשרים ללקוח להבין כיצד מתנהלים הנכסים שלו, לקבל החלטות בזמן אמת לגבי שינויים נדרשים והתוצר העיקרי הינו שקט נפשי וביטחון לגבי הניהול האופטימלי ומותאם הסיכונים של הלקוח.

תכנון פיננסי - התהליך